Federatieve Benelux brancheorganisatie voor leveranciers
en groothandelaren in de grafimedia sector

menu

Headlines


MVO-Nederland wil de groothandel inspireren duurzamer te ondernemen
10 april 2017

In de afgelopen periode heeft MVO-Nederland gewerkt aan de campagne 'de nieuwe handelaar' gericht op groothandelaren (www.mvonederland.nl/de-nieuwe-handelaar).

Doel van de campagne is groothandelaren te inspireren duurzamer te ondernemen, hen de juiste tools in handen te geven, om zo hun marktpositie te versterken. MVO-Nederland sluit daarbij aan op de bevindingen, voortgekomen uit het stakeholderdialoog ‘MVO in de Groothandel’ en een reeks diepte-interviews met bedrijven en sectorexperts.

Door MVO-Nederland is ontwikkeld:

De circulaire handelsketen - Kansen voor de groothandel in een circulaire economie
13 juni 2017

ABN-AMRO heeft in samenwerking met MVO Nederland het rapport 'De circulaire handelsketen - Kansen voor de groothandel in een circulaire economie' uitgebracht. 
 
In deze publicatie wordt voor het eerst de nieuwe circulaire wereld verkend vanuit het perspectief van de groothandel. Met als doel het begrip van een circulaire economie te vergroten.
 
Als bron voor de publicatie is o.a. het NVG rapport 'Geen topprestatie zonder topgroothandel' uit september 2011 gebruikt.
 
Meer informatie is te vinden op de website van ABN-AMRO

Conjunctuurenquête (COEN) tweede kwartaal 2017
30 mei 2017

Medio mei is de uitkomst van de Conjunctuurenquête (COEN) over het tweede kwartaal 2017 gepubliceerd. Deze enquête (COEN) geeft ieder kwartaal inzicht in de ontwikkelingen en verwachtingen van het Nederlandse bedrijfsleven, uitgesplitst naar regio en bedrijfstak.

Dit rapport bevat de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het tweede kwartaal 2017.

De Conjunctuurenquête Nederland brengt voor het Nederlandse bedrijfsleven vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen in kaart, uitgesplitst naar regio, bedrijfstak en bedrijfsgrootte. De resultaten vormen de basis voor het ‘Ondernemersvertrouwen Nederland’. Deze samenvattende stemmingsindicator geeft de richting aan waarin de Nederlandse economie of specifieke bedrijfstakken zich waarschijnlijk zullen ontwikkelen.

De Conjunctuurenquête Nederland is een gezamenlijk onderzoek van CBS, de Kamer van Koophandel, EIB, MKB Nederland en VNO-NCW, met de steun van het Ministerie van Economische Zaken.

Ondernemers zijn aan het begin van het tweede kwartaal positiever dan ooit. Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, verbeterde voor het derde kwartaal op rij en kwam uit op 15,5. Het bereikte daarmee het hoogste niveau sinds het begin van de metingen eind 2008. De cijfers zijn in lijn met de positieve cijfers over het eerste kwartaal, die eerder deze week naar buiten kwamen.

In nagenoeg alle sectoren zijn ondernemers goed gestemd, met name in de bouw en de groothandel. Vooral in de sector informatie en communicatie (uitgeverijen, media en ict-bedrijven) verbeterde het ondernemersvertrouwen in vergelijking met een kwartaal eerder. Het ondernemersvertrouwen in deze sector maakte een sprong van bijna 12 punten en is daarmee de grootste verbetering vergeleken met andere sectoren. Alleen in de delfstoffenwinning is het vertrouwen nog negatief.

Het aantal ondernemers dat een groei van de werkgelegenheid verwacht, is verder toegenomen. Per saldo verwacht ruim 16 procent van de ondernemers een toename van de personeelssterkte in het tweede kwartaal. Dit aantal is sinds het begin van de metingen in 2008 niet eerder zo groot geweest als nu. Vorig jaar in het tweede kwartaal verwachtte nog 8 procent van de ondernemers een uitbreiding van de werkgelegenheid.

Voor het eerst werd ondernemers gevraagd naar de effecten van de Brexit. Ruim 90 procent van de ondernemers verwacht het komende kwartaal (nog) geen invloed op hun omzet. Van de ondernemers die wel invloed verwachten, voorziet het grootste deel dat de handel zal afnemen.

CBS Kwartaalmonitor Groothandel Q1 2017
09 juni 2017

Het CBS heeft de Kwartaalmonitor Groothandel over het eerste kwartaal 2017 gepubliceerd.

 

De groothandel is in 2017 voortvarend van start gegaan. Met een omzetgroei van 12 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar kende de groothandel voor het eerst in vijf jaar dubbele groeicijfers. Alle sectoren droegen bij aan deze groei, waarbij de grondstoffensector verreweg de grootste impuls gaf. De olie- en gashandel boekte in het eerste kwartaal 56 procent meer omzet dan een jaar eerder. Deze omzetstijging is voor een groot deel het gevolg van de lage olieprijs in het begin van 2016 en het daaropvolgende prijsherstel medio 2016 naar het huidige niveau. In de schroothandel en in de metaal- en ertshandel was sprake van een soortgelijk effect. Prijsstijgingen van erts en staalproducten zorgden dat de omzet toenam. In de schroothandel steeg de omzet met 48 procent en in de metaalhandel met 23 procent. Het aantal faillissementen daalde naar 110. De stemming onder de groothandelaren verbeterde verder.

Kamerbrief voortgang dossier fiscale aftrek van scholingsuitgaven
10 juli 2017

In de Kamerbrief informeert Minister Bussemaker (OCW) de Tweede Kamer over de voortgang van de dossiers fiscale aftrek van scholingsuitgaven en aftrek van uitgaven voor monumentenpanden.

Regionale voorlichtingsbijeenkomsten Arbeidsomstandighedenwet
10 augustus 2017

Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. De wetswijziging heeft als doel de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij het vorm en inhoud geven van arbeidsomstandigheden in het bedrijf te versterken. 

Werkgevers zijn wettelijk verplicht een basiscontract voor arbodienstverlening af te sluiten. VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren in samenwerking met AWVN, OVAL en Inspectie SZW een vijftal regionale voorlichtingsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten zal worden aangegeven waarop gelet moet worden bij het sluiten of aanpassen van het basiscontract, wat de gevolgen zijn van de second opinion en van de manier waarop de preventiemedewerker moet worden aangesteld en tenslotte wat de gevolgen van de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet zijn voor handhaving en toezicht.

Meer informatie over deze bijeenkomsten is te vinden in deze uitnodiging.

Aanmelden voor een van de regiobijeenkomsten kan via het aanmeldbutton in de uitnodiging.

COEN rapportage 3e kwartaal 2017
17 augustus 2017

De resultaten van de gepubliceerde COEN-Enquête over het derde kwartaal 2017 zijn gepubliceerd. Het NVG is lid van het conjunctuurpanel

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland staat aan het begin van het derde kwartaal op 15,9. Daarmee handhaaft het ondernemersvertrouwen zich op een hoog niveau. In de sectoren groothandel, detailhandel, horeca en zakelijke dienstverlening is het ondernemersvertrouwen sinds 2008 niet zo hoog geweest als nu. Op de delfstoffenwinning na is er in alle sectoren sprake van een positieve stemming.

Het vertrouwen in de bouwsector is voor het vierde kwartaal op rij het meest positief van alle sectoren. In het derde kwartaal komt het ondernemersvertrouwen uit op 33,5. Dat is een lichte afname (-1,2 punt) ten opzichte van het tweede kwartaal. De lichte afname van het vertrouwen is met name toe te schrijven aan een lagere, door ondernemers aangegeven, groei van de gerealiseerde productie in het afgelopen kwartaal.

Sentiment groothandel verbetert verder. Met een stand van 30,3 is het ondernemersvertrouwen ongeveer even groot als in de bouw. Dit kwartaal verbeterde het sentiment met 2,8 punten. Dat is met name een gevolg van de positieve ontwikkeling van de omzet en van het economisch klimaat in het afgelopen kwartaal.

Brancheorganisatie VLGA / UMG is actief in Nederland en België en telt 37 leden.

Bekijk onze 37 leden op de kaart