Federatieve Benelux brancheorganisatie voor leveranciers
en groothandelaren in de grafimedia sector

menu

Headlines


MVO-Nederland wil de groothandel inspireren duurzamer te ondernemen
10 april 2017

In de afgelopen periode heeft MVO-Nederland gewerkt aan de campagne 'de nieuwe handelaar' gericht op groothandelaren (www.mvonederland.nl/de-nieuwe-handelaar).

Doel van de campagne is groothandelaren te inspireren duurzamer te ondernemen, hen de juiste tools in handen te geven, om zo hun marktpositie te versterken. MVO-Nederland sluit daarbij aan op de bevindingen, voortgekomen uit het stakeholderdialoog ‘MVO in de Groothandel’ en een reeks diepte-interviews met bedrijven en sectorexperts.

Door MVO-Nederland is ontwikkeld:

De circulaire handelsketen - Kansen voor de groothandel in een circulaire economie
13 juni 2017

ABN-AMRO heeft in samenwerking met MVO Nederland het rapport 'De circulaire handelsketen - Kansen voor de groothandel in een circulaire economie' uitgebracht. 
 
In deze publicatie wordt voor het eerst de nieuwe circulaire wereld verkend vanuit het perspectief van de groothandel. Met als doel het begrip van een circulaire economie te vergroten.
 
Als bron voor de publicatie is o.a. het NVG rapport 'Geen topprestatie zonder topgroothandel' uit september 2011 gebruikt.
 
Meer informatie is te vinden op de website van ABN-AMRO

Conjunctuurenquête (COEN) tweede kwartaal 2017
30 mei 2017

Medio mei is de uitkomst van de Conjunctuurenquête (COEN) over het tweede kwartaal 2017 gepubliceerd. Deze enquête (COEN) geeft ieder kwartaal inzicht in de ontwikkelingen en verwachtingen van het Nederlandse bedrijfsleven, uitgesplitst naar regio en bedrijfstak.

Dit rapport bevat de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het tweede kwartaal 2017.

De Conjunctuurenquête Nederland brengt voor het Nederlandse bedrijfsleven vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen in kaart, uitgesplitst naar regio, bedrijfstak en bedrijfsgrootte. De resultaten vormen de basis voor het ‘Ondernemersvertrouwen Nederland’. Deze samenvattende stemmingsindicator geeft de richting aan waarin de Nederlandse economie of specifieke bedrijfstakken zich waarschijnlijk zullen ontwikkelen.

De Conjunctuurenquête Nederland is een gezamenlijk onderzoek van CBS, de Kamer van Koophandel, EIB, MKB Nederland en VNO-NCW, met de steun van het Ministerie van Economische Zaken.

Ondernemers zijn aan het begin van het tweede kwartaal positiever dan ooit. Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, verbeterde voor het derde kwartaal op rij en kwam uit op 15,5. Het bereikte daarmee het hoogste niveau sinds het begin van de metingen eind 2008. De cijfers zijn in lijn met de positieve cijfers over het eerste kwartaal, die eerder deze week naar buiten kwamen.

In nagenoeg alle sectoren zijn ondernemers goed gestemd, met name in de bouw en de groothandel. Vooral in de sector informatie en communicatie (uitgeverijen, media en ict-bedrijven) verbeterde het ondernemersvertrouwen in vergelijking met een kwartaal eerder. Het ondernemersvertrouwen in deze sector maakte een sprong van bijna 12 punten en is daarmee de grootste verbetering vergeleken met andere sectoren. Alleen in de delfstoffenwinning is het vertrouwen nog negatief.

Het aantal ondernemers dat een groei van de werkgelegenheid verwacht, is verder toegenomen. Per saldo verwacht ruim 16 procent van de ondernemers een toename van de personeelssterkte in het tweede kwartaal. Dit aantal is sinds het begin van de metingen in 2008 niet eerder zo groot geweest als nu. Vorig jaar in het tweede kwartaal verwachtte nog 8 procent van de ondernemers een uitbreiding van de werkgelegenheid.

Voor het eerst werd ondernemers gevraagd naar de effecten van de Brexit. Ruim 90 procent van de ondernemers verwacht het komende kwartaal (nog) geen invloed op hun omzet. Van de ondernemers die wel invloed verwachten, voorziet het grootste deel dat de handel zal afnemen.

CBS Kwartaalmonitor Groothandel Q1 2017
09 juni 2017

Het CBS heeft de Kwartaalmonitor Groothandel over het eerste kwartaal 2017 gepubliceerd.

 

De groothandel is in 2017 voortvarend van start gegaan. Met een omzetgroei van 12 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar kende de groothandel voor het eerst in vijf jaar dubbele groeicijfers. Alle sectoren droegen bij aan deze groei, waarbij de grondstoffensector verreweg de grootste impuls gaf. De olie- en gashandel boekte in het eerste kwartaal 56 procent meer omzet dan een jaar eerder. Deze omzetstijging is voor een groot deel het gevolg van de lage olieprijs in het begin van 2016 en het daaropvolgende prijsherstel medio 2016 naar het huidige niveau. In de schroothandel en in de metaal- en ertshandel was sprake van een soortgelijk effect. Prijsstijgingen van erts en staalproducten zorgden dat de omzet toenam. In de schroothandel steeg de omzet met 48 procent en in de metaalhandel met 23 procent. Het aantal faillissementen daalde naar 110. De stemming onder de groothandelaren verbeterde verder.

Kamerbrief voortgang dossier fiscale aftrek van scholingsuitgaven
10 juli 2017

In de Kamerbrief informeert Minister Bussemaker (OCW) de Tweede Kamer over de voortgang van de dossiers fiscale aftrek van scholingsuitgaven en aftrek van uitgaven voor monumentenpanden.

Regionale voorlichtingsbijeenkomsten Arbeidsomstandighedenwet
10 augustus 2017

Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. De wetswijziging heeft als doel de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij het vorm en inhoud geven van arbeidsomstandigheden in het bedrijf te versterken. 

Werkgevers zijn wettelijk verplicht een basiscontract voor arbodienstverlening af te sluiten. VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren in samenwerking met AWVN, OVAL en Inspectie SZW een vijftal regionale voorlichtingsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten zal worden aangegeven waarop gelet moet worden bij het sluiten of aanpassen van het basiscontract, wat de gevolgen zijn van de second opinion en van de manier waarop de preventiemedewerker moet worden aangesteld en tenslotte wat de gevolgen van de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet zijn voor handhaving en toezicht.

Meer informatie over deze bijeenkomsten is te vinden in deze uitnodiging.

Aanmelden voor een van de regiobijeenkomsten kan via het aanmeldbutton in de uitnodiging.

COEN rapportage 3e kwartaal 2017
17 augustus 2017

De resultaten van de gepubliceerde COEN-Enquête over het derde kwartaal 2017 zijn gepubliceerd. Het NVG is lid van het conjunctuurpanel

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland staat aan het begin van het derde kwartaal op 15,9. Daarmee handhaaft het ondernemersvertrouwen zich op een hoog niveau. In de sectoren groothandel, detailhandel, horeca en zakelijke dienstverlening is het ondernemersvertrouwen sinds 2008 niet zo hoog geweest als nu. Op de delfstoffenwinning na is er in alle sectoren sprake van een positieve stemming.

Het vertrouwen in de bouwsector is voor het vierde kwartaal op rij het meest positief van alle sectoren. In het derde kwartaal komt het ondernemersvertrouwen uit op 33,5. Dat is een lichte afname (-1,2 punt) ten opzichte van het tweede kwartaal. De lichte afname van het vertrouwen is met name toe te schrijven aan een lagere, door ondernemers aangegeven, groei van de gerealiseerde productie in het afgelopen kwartaal.

Sentiment groothandel verbetert verder. Met een stand van 30,3 is het ondernemersvertrouwen ongeveer even groot als in de bouw. Dit kwartaal verbeterde het sentiment met 2,8 punten. Dat is met name een gevolg van de positieve ontwikkeling van de omzet en van het economisch klimaat in het afgelopen kwartaal.

CBS Kwartaalmonitor 2e kwartaal 2017
05 september 2017

Het CBS heeft de Kwartaalmonitor Groothandel over het tweede kwartaal 2017 gepubliceerd.

De omzet groeide in het tweede kwartaal van 2017 met 6,6 procent ten opzichte van het hetzelfde kwartaal vorig jaar. De omzet neemt daarmee twee jaar onafgebroken toe. Alle deelbranches kenden een omzetgroei. De stemming onder de groothandelaren bleef onveranderd goed.

Minisymposium stoffenbeleid 11 oktober 2017
14 september 2017

Woensdag 11 oktober 2017 van 13.00 tot 17.00 uur vindt in de Malietoren het volgende halfjaarlijkse minisymposium over het stoffenbeleid plaats. Het minisymposium wordt georganiseerd door het Ministerie van IenM, VNO-NCW, de VNCI en de WECF.

Het thema is schoon en circulair: kan het samen? Het aantal als zorgwekkend aangemerkte stoffen neemt toe, evenals het belang van de circulaire economie en recycling. De vraag hoe om te gaan met schadelijke stoffen in afvalstromen komt daardoor steeds nadrukkelijker op de agenda van bedrijven en beleidsmakers. Is recycling verantwoord of moet afval met zorgstoffen worden verbrand? Hoe maken we dit soort afwegingen? Hoe weten we welke stoffen in materialen zitten en wat is nodig voor een goede communicatie in de keten?

Op het minisymposium worden de deelnemers geïnformeerd over de laatste beleidsontwikkelingen in de EU en worden oplossingsrichtingen en acties verkend. Waar mogelijk worden praktische handvatten voor bedrijven gegeven. 

 Het programma is als volgt:

13.00    Inloop met koffie/thee
13.30    Opening
13.35    Actuele ontwikkelingen en perspectief van de overheid: Cees Luttikhuizen, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
13.55    Perspectief van de fabrikanten van kunststof: Roger Loop, BureauLeiding
14.15    Perspectief van de recyclingindustrie: Tom Caris, Coolrec
14.35    Perspectief van NGO’s:
             - Arthur ten Wolde, De Groene Zaak
             - Sascha Gabizon, WECF

15.00    Pauze

15.30    Discussie met de sprekers en aanwezigen 
16.30    Borrel

Aanmelden kan bij het Ministerie van IenM via het secretariaat secretariaat.VenR@minienm.nl.

VNO-NCW en MKB-Nederland Prinsjesdag Nieuwsbrief
21 september 2017

‘Kabinet legt basis voor investeringen in de toekomst. Nu doorpakken!’

De Prinsjesdagnieuwsbrief van VNO-NCW en MKB Nederalnd bevat de plannen voor het komende jaar, lopende zaken en het economisch beeld zoals deze op Prinsjesdag 2017 bekend zijn gemaakt door het demissionaire kabinet. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
02 oktober 2017

Op 15 september 2017 vond de informatiebijeenkomst AVG plaats, georganiseerd door VNO-NCW en MKB-Nederland. 

In de bijeenkomst heeft Aleid Wolfsen aangegeven dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vragen naar aanleiding van de bijeenkomst graag zal beantwoorden. De gestelde vragen zijn gebundeld en aan de AP voorgelegd. Zodra de AP de vragen heeft beantwoord, zullen deze worden toegestuurd.

Ter informatie hierbij de link naar de site van de AP met meer informatie over de AVG: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/voorbereiding-op-de-avg.

In november zullen in de regio voorlichtingsbijeenkomsten over de AVG worden gehouden. Informatie over de exacte data en het programma volgt binnenkort. Deze bijeenkomsten zijn nadrukkelijk bedoeld voor bedrijven.

Regeerakkoord 2017
12 oktober 2017

Deze speciale Regeerakkoord nieuwsbrief geeft een eerste snelle duiding van de plannen en maatregelen uit het Regeerakkoord Vertrouwen in de Toekomst. Tevens is hierbij de link gevoegd naar de 1e reactie in een videoboodschap van Hans de Boer: https://vimeo.com/237552459.

Op www.vno-ncw.nl is de reactie op het regeerakkoord lezen en meer specifiek op https://www.vno-ncw.nl/standpunten/regeerakkoord is alle relevante informatie te vinden. Deze zal ook in de komende tijd worden aangevuld bij nieuwe ontwikkelingen.

Uitnodiging voorlichtingsbijeenkomsten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
12 oktober 2017

VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren vijf regionale voorlichtingsbijeenkomsten over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Deze verordening vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming in de gehele EU van toepassing. Alle bedrijven en organisaties die werken met persoonsgegevens zullen zich moeten voorbereiden op deze AVG.

De AVG bouwt inhoudelijk voort op de Wbp, maar intensiveert privacyrechten en breidt deze uit. Ook krijgen bedrijven en organisaties meer verantwoordelijkheden. De Europese privacytoezichthouders, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland, krijgen de mogelijkheid om stevige boetes op te leggen bij overtredingen.

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten zijn er presentaties van de Autoriteit Persoonsgegevens, VNO-NCW, MKB-Nederland en een ondernemer die momenteel bezig is met de implementatie. Zij bespreken onder andere wat de belangrijkste uitgangspunten van de AVG voor bescherming en naleving zijn, op welke gronden een bedrijf of organisatie persoonsgegevens mag verwerken, wat een Privacy Impact Assessment is, wanneer een bewerkersovereenkomst nodig is, of een bedrijf of organisatie een functionaris voor de gegevensbescherming moet aanstellen en of de procedures om datalekken te documenteren en te melden moeten worden herzien.

De voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden van 15.30 tot 18.00 uur.

  • woensdag 15 november, Planetarium Amsterdam, Amsterdam Z.O. > klik op Aanmeldformulier.
  • donderdag 16 november, Conference Centre Koningshof, Veldhoven > klik op Aanmeldformulier.
  • dinsdag 21 november, Golden Tulip Tjaarda, Oranjewoud > klik op Aanmeldformulier.
  • dinsdag 28 november, hotel De Bilderberg, Oosterbeek > klik op Aanmeldformulier.
  • donderdag 7 december, de Malietoren, Den Haag > klik op Aanmeldformulier.

Aanmelden kan met het aanmeldformulier voor één van de bijeenkomsten. De verwerking van de aanmeldingen vindt plaats in volgorde van binnenkomst. De toegangsprijs is 55 euro per persoon exclusief btw. Dit bedrag wordt via een eenmalige machtiging afgeschreven (zie het aanmeldformulier).

Brancheorganisatie VLGA / UMG is actief in Nederland en België en telt 37 leden.

Bekijk onze 37 leden op de kaart