Federatieve Benelux brancheorganisatie voor leveranciers
en groothandelaren in de grafimedia sector

menu

Headlines


Projectgroep IMVO-Convenanten bijeen geweest
23 januari 2018

Het NVG heeft zitting in de Projectgroep IMVO-Convenanten (internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen) van VNO-NCW en MKB-Nederland. Eerder deze week is de projectgroep bijeen geweest. 

Naast de stand van zaken en de next step van de IMVO-convenanten (de IMVO-convenanten worden benoemd in het Regeerakkoord van het nieuwe kabinet: de IMVO convenanten worden voortgezet. Na twee jaar wordt bezien of en zo ja, welke dwingende maatregelen genomen kunnen worden). Momenteel zijn er vijf convenanten: duurzame kleding en textiel, banken, hout, goud en plantaardige eiwitten. Enkele andere IMVO-convenanten zijn in de maak. Voor de Groothandel is eerder vanuit het NVG met het ministerie van Buitenlandse Zaken het idee besproken een ‘koepelconvenant’ uit te werken. In het koepelconvenant kunnen convenanten van leden van NVG worden opgenomen. Hiervoor wordt gekeken naar lopende trajecten en de rol van de groothandel hierbinnen.

Verder zijn de volgende punten besproken (stand van zaken).

  • Wetsvoorstel algemene gelding duurzaamheidsinitiatieven

Over dit mogelijke wetsvoorstel – inmiddels Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven genaamd – heeft vorig jaar een internetconsultatie door de overheid plaats gevonden. Alle stukken hierover treft u aan op https://www.internetconsultatie.nl/ruimte_voor_duurzaamheidsinitiatieven/details.

  • Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid

Dit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Kuiken voorziet in de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen. VNO-NCW en MKB-Nederland en enkele brancheorganisaties zijn hiertegen in verweer gekomen. Op 19 december jl. was de behandeling in de Eerste Kamer. Stemming over het wetsvoorstel is uitgesteld. Alle stukken over het wetsvoorstel treft u aan op https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34506_initiatiefvoorstel_kuiken?zoekrol=vgh5mt4dsdk1.

  • Fonds Bestrijding Kinderarbeid

Het Fonds Bestrijding Kinderarbeid van RVO heeft extra middelen gekregen voor het komende jaar. VNO-NCW is gevraagd hoe de opzet van het fonds zou kunnen worden verbeterd. De oude opzet was gericht op ‘due diligence’ en ‘multistakeholderaanpak’ en subsidie kon alleen door bedrijven worden aangevraagd. Ingezet wordt dat ook brancheorganisaties een aanvraag kunnen doen en dat ook ‘awarness raising’ bij met name het MKB een doelstelling wordt. Zie https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/fonds-bestrijding-kinderarbeid voor de oude opzet van het fonds. .

More Headlines

Brancheorganisatie VLGA / UMG is actief in Nederland en België en telt 31 leden.

Bekijk onze 31 leden op de kaart